Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden

Portretfoto.NU verzorgt de inhoud van deze website en doet er alles aan de site actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie. Portretfoto.NU kan de inhoud van deze site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Portretfoto.NU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Portretfoto.NU. Evenmin is Portretfoto.NU aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Portretfoto.NU via deze website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijhorende subsites en de vormgeving daarvan zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Portretfoto.NU.

Framing (van onderdelen) van de website is zonder schriftelijke toestemming van Portretfoto.NU niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Portretfoto.NU daarvan in kennis is gesteld.

Tenzij anders op de website is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de website invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Portretfoto.NU. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties, afbeeldingen en ander beschermd materiaal op de website berusten bij Portretfoto.NU respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze website.